Error
xxx
Lid worden
NL  |  FR
Lid worden
Soorten leden
PensioPlus kent 2 soorten leden: effectieve leden en toetredende leden.

De effectieve leden zijn onze A- en B-leden.
De toetredende leden zijn onze C-leden. In tegenstelling tot de effectieve leden hebben zij geen stemrecht in de Algemene Vergadering en maken zij geen deel uit van de Raad van Bestuur.
De D-leden zijn onze ereleden, sponsorende leden of andere belangstellende leden.
A-LEDEN
Bent u een IBP of een gemeenschappelijke verzekeringskas, opgericht om ondernemingspensioenen, sectorpensioenen, aanvullende pensioenen voor zelfstandigen of vrije beroepen of contractueel aanvullende pensioenen voor personeel in de openbare sector te beheren? Dan kan u A-lid worden.
B-LEDEN
Bent u een (toekomstige) inrichter van een sectoraal pensioenplan, ingevoerd via een CAO, gesloten in de schoot van een paritair comité of subcomité, of via een IBP en geen A-lid? Dan kan u B-lid worden.
C-LEDEN
Bent u een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die diensten verleent aan de A- en B-leden? Dan kan u C-lid worden.
D-LEDEN
D-leden zijn leden die door de Raad van Bestuur kunnen worden toegelaten, zoals o.m. ereleden, sponsorende leden of andere belangstellende leden die het gedachtengoed van PensioPlus onderschrijven. D-leden kunnen eveneens buitenlandse verenigingen zijn die actief zijn in een domein dat relevant is voor de A- en B-leden van PensioPlus en waarmee PensioPlus een formele samenwerking aangaat (met uitsluiting van Europese of internationale koepelverenigingen waar PensioPlus lid van is of kan worden).
De voordelen op een rijtje
Als lid van PensioPlus:
 • Heeft u toegang tot het volledige ledengedeelte van onze website;
 • Ontvangt u gratis de nieuwsberichten waarmee PensioPlus haar leden informeert over alle mogelijke nieuwigheden of actualiteit die hen aanbelangen: evoluties van de wetgeving, circulaires, besprekingen van ontwerp, activiteiten, etc.
 • Neemt u gratis of aan voordeeltarief deel aan onze infosessies over actuele onderwerpen;
 • Geniet u van een voordeeltarief voor onze seminaries en opleidingen;
 • Kan u deelnemen aan onze werkgroepen over vragen rond aanvullende pensioenvoorzieningen. Dit zijn werkgroepen die het lobbywerk over een specifiek thema voorbereiden. De planning van de werkgroepen wordt opgesteld in functie van de actualiteit en de besprekingen met de beleidsmakers.
 • Kan u gratis deelnemen aan een lunchcauserie. Na 1 jaar lidmaatschap kan een C-lid tijdens een lunch die hij sponsort een thema toelichten waarin hij een specifieke expertise heeft. Het sponsorende C-lid kan beslissen om andere toetredende leden al dan niet uit te nodigen op de lunchcauserie die hij organiseert. Deze lunchcauserieën zijn een ideale gelegenheid om met andere leden van PensioPlus van gedachten te wisselen over het gekozen onderwerp.
 • PensioPlus staat bovendien steeds klaar om haar leden in te lichten over recente ontwikkelingen en lopende zaken.
Online aansluiten
Voor meer informatie over de aansluitingsmodaliteiten kan u contact opnemen met het PensioPlus secretariaat via contact.
U kan zich kandidaat stellen om lid van PensioPlus te worden door het juiste aanvraagformulier in te vullen. Uw kandidatuur wordt dan op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd.
Privacy kennisgeving voor leden
1 Uw lidmaatschap bij PensioPlus
In het kader van uw lidmaatschap verwerkt PensioPlus persoonsgegevens van u (indien u een natuurlijke persoon bent) of van uw contactpersonen of de personen die u vertegenwoordigen (indien u een rechtspersoon bent); hierna gezamenlijk “Uw Persoonsgegevens” genoemd.
In deze kennisgeving wordt er uitgelegd waarom en hoe wij Uw Persoonsgegevens verwerken, hoe wij deze beschermen en voor hoelang wij deze bewaren. Wij houden Uw Persoonsgegevens zo veilig als redelijkerwijze mogelijk bij en beschermen deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang. Wij behandelen Uw Persoonsgegevens mits strikte naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016), afgekort AVG of GDPR.

2 Wat is het doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
PensioPlus verwerkt uw persoonsgegevens voor legitieme doeleinden in het kader van het ledenbeheer. Meer informatie omtrent deze doeleinden is terug te vinden in onze Beleidsnota Gegevensverwerking en -Bescherming, die consulteerbaar is op onze website: Privacybeleid.
Deze verwerking beperkt zich tot de persoonsgegevens die daartoe noodzakelijk zijn en slechts voor de periode dat dit noodzakelijk is (zie ook verder - vraag 8).

3 Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Uw Persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op uw lidmaatschap en dus de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij is.

4 Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt?
Persoonsgegevens omvatten alle informatie die op u betrekking heeft of op basis waarvan u geïdentificeerd kan worden.

Voor de hierboven vermelde doeleinden (zie vraag 2), worden de volgende gegevens verwerkt:
 • Voornaam en naam;
 • Geslacht;
 • Professioneel telefoonnummer en gsm-nummer;
 • Professioneel e-mailadres;
 • Taal;
 • Onderneming of instelling waarmee u verbonden bent.

5 Waar komen Uw Persoonsgegevens vandaan?
U bezorgt ons Uw Persoonsgegevens bij aanvang van het lidmaatschap en tijdens de duur ervan bv. naar aanleiding wijzigingen inzake uw professioneel e-mailadres, gsm-nummer, onderneming of instelling waarmee u verbonden bent, ...

6 Wie zal toegang hebben tot mijn persoonsgegevens?

Intern gebruik
De personeelsleden van PensioPlus en/of externe dienstverleners die betrokken zijn in het ledenbeheer kunnen toegang krijgen tot Uw Persoonsgegevens of kunnen deze meegedeeld krijgen voor de de hierboven vermelde doeleinden (zie vraag 2).

Extern gebruik
Voor de hierboven vermelde doeleinden (zie vraag 2) kunnen uw persoonsgegevens meegedeeld en eventueel verwerkt worden door derden zoals IT bedrijven of dienstverleners voor softwareprogramma’s met betrekking tot het ledenbeheer en opslag van elektronische gegevens (servers, etc.).

De personeelsleden en bovenvermelde dienstverleners moeten de vertrouwelijke aard van de persoonsgegevens die zij ontvangen respecteren en mogen deze gegevens enkel gebruiken in lijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen en desgevallend de instructies van PensioPlus.

7 Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten Europa?
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten Europa.

8 Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Leden - natuurlijke personen
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u lid bent van PensioPlus.

Leden - rechtspersonen
De persoonsgegevens van de contactpersonen of de vertegenwoordigers van een lid dat een rechtspersoon is, worden in principe bewaard zolang de betrokkene contactpersoon en/of vertegenwoordiger van het lid is. Indien dit laatste niet langer het geval is, dan vragen wij het lid (rechtspersoon) ons hier zo snel mogelijk vanop de hoogte te brengen zodat wij de persoonsgegevens van de betrokkene kunnen wissen. PensioPlus zal deze persoonsgegevens eveneens wissen indien zij door de betrokkene zelf wordt ingelicht dat hij/zij niet langer de contacpersoon en/of vertegenwoordiger van het lid (rechtspersoon) is.

9 Op welke rechten kan u zich beroepen in verband met deze verwerking van Uw persoonsgegevens?
Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om ons op ieder moment te contacteren met een verzoek tot:
 • inzage, verbetering of wissing van uw persoonsgegevens;
 • beperking van of bezwaar m.b.t. de gegevensverwerking;
 • ontvangst van uw persoonsgegevens om deze aan een andere verantwoordelijke voor gegevensverwerking door te geven (overdraagbaarheid).
Indien u meent dat PensioPlus niet heeft gehandeld in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Voor verdere inlichtingen over deze rechten kan u terecht bij Marc Van den Bosch (marc.vandenbosch@PensioPlus.be). Daarnast vindt u ook verdere informatie omtrent ons gegevensverwerkings- en beschermingsbeleid terug op onze website www.pensioplus.be (zie vraag 10).

10 Waar vindt u meer informatie over ons gegevensverwerkings- en beschermingsbeleid?
Wij achten de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang en nemen de passende maatregelen om deze te verzekeren. Deze maatregelen maken deel uit van ons gegevensverwerkings- en beschermingsbeleid dat is vastgelegd in een beleidsnota die u kan raadplegen op onze website www.pensioplus.be

11 Wijzigingen
Wij behouden het recht om de privacy kennisgeving die is opgenomen in deze kennisgeving van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake gegevensbescherming.
Deze Website maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden. Door op « ACCEPTEREN » te klikken of door verder te gaan met het gebruik van de Website, aanvaardt u het gebruik van cookies in uw webbrowser. Voor meer informatie over ons cookiebeleid en de verschillende soorten cookies die worden gebruikt, klikt u op
Meer informatie
ACCEPTEREN