Error
xxx
Vorming > Fit-O-Meter
NL  |  FR
Fit-O-Meter
PensioPlus stelt de IBP’s een nieuwe tool ter beschikking.
Over welke tool gaat het?
De Fit-O-Meter, ontwikkeld door PensioPlus, is een online leer-en meetinstrument voor de evaluatie van competenties.
Uniek in België, heeft de Fit-O-Meter tot doel om de raad van bestuur van een IBP, of deze nu wel of niet lid is van PensioPlus, evenals elke persoon die geïnteresseerd is om bij te dragen tot de globale expertise van de IBP, toe te laten zich ervan te vergewissen dat hij/zij de benodigde kennis heeft voor het beheer van de instelling. De wet van 11 januari 2019 betreffende de omzetting van de IBP II-richtlijn naar de Belgische wetgeving voerde een systematische controle in van de vereisten inzake betrouwbaarheid en deskundigheid («Fit & Proper«).
De Fit-O-Meter, opgezet in de vorm van een competentiematrix, laat de IBP’s toe om hun “Fit & Proper”-vereisten die de wetgeving oplegt voor de raad van bestuur als collectiviteit te visualiseren.
Als federatie speelt PensioPlus in dit kader volledig haar rol door ondersteuning en bijstand te bieden aan alle IBP’s. Als woordvoerder van de sector en trouw aan haar informerende en educatieve missie, biedt PensioPlus op deze manier een volkomen nieuwe dienst aan haar leden, evenals aan IBP’s die geen lid zijn.

Doelgroep
De Fit-O-Meter richt zich tot alle beheerders van de IBP’s evenals tot alle personen die de IBP heeft benoemd als personen die bijdragen tot de algemene expertise van de organisatie.
Idealiter zouden daarom alle leden van de raad van bestuur en alle personen die door de raad van bestuur opgeroepen worden bij het uitoefenen van hun functies, zich met de Fit-O-Meter moeten bezig houden. De Fit-O-Meter heeft echter niet de ambitie om de kennis en expertise van de personen die een sleutelpositie bekleden te testen.
De collectieve competenties van de IBP evalueren
Een IBP heeft voortaan de wettelijke verplichting om erop toe te zien dat de leden van haar raad van bestuur en haar andere operationele organen bij de uitoefening van hun functie permanent voldoen aan de vereisten van professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid ("Fit & Proper").

In dit kader is het dus niet het individuele resultaat maar wel degelijk het collectieve resultaat dat telt.
Het doel is hier niet dat elke bestuurder een expert is op elk gebied. Dit neemt niet weg dat de raad van bestuur erop moet toezien dat de kennis en benodigde expertise beschikbaar is binnen een IBP.
De omvang, de aard, de reikwijdte en de complexiteit van de activiteiten van de IBP laten toe om de kennis en competenties te identificeren die belangrijk zijn voor een goed beheer van de IBP en deze te onderscheiden van die welke dat minder zijn.
De Fit-O-Meter, voorgesteld in de vorm van een competentiematrix, stelt de IBP in staat om de competenties van de raad van bestuur collectief te evalueren en bijgevolg collectief te visualiseren.
Deze online tool laat toe om de reeds verworven interne kennis in kaart te brengen en te evalueren of dit niveau inderdaad past bij de organisatie van de IBP en in de juiste verhouding staat tot de omvang, aard, reikwijdte en de complexiteit van haar activiteiten.
De Fit-O-Meter is dus ontegenzeggelijk het ideale instrument dat de IBP toelaat om na te gaan of ze inderdaad alle benodigde kennis en middelen aan boord heeft om haar besluitvormingsproces te optimaliseren en om, indien dit niet het geval is, de meest gepaste manier te vinden om hier een oplossing voor te vinden, hetzij door middel van training en/of door het aan boord brengen van bijkomende expertise.
Opleidingen
Het niveau van vereisten voor competenties, kennis, expertise en professionele betrouwbaarheid voor de beheerders van een pensioenfonds blijft groeien. Daarom organiseert PensioPlus regelmatig professionele opleidingen bestemd voor de IBP’s.
De inhoud van elke module van de Fit-O-Meter komt voor in het jaarprogramma van de Belgian Pension Academy ® (BPA®), die in het Frans en in het Nederlands plaatsvindt (2 verschillende sessies).
PensioPlus stelt eveneens op maat gemaakte opleidingen voor, in functie van de specifieke benodigheden van de IBP. Voor meer informatie, gelieve ons via e-mail te contacteren..
Structuur van de test en kennisniveaus
De Fit-O-Meter bestaat uit 6 modules met elk 15 vragen, onderverdeeld over drie kennisniveaus: basiskennis, gemiddeld kennisniveau en experten kennisniveau.
Deze individuele resultaten worden verzameld om zich ervan te vergewissen dat de raad van bestuur alse en collectief orgaan, ondersteund of niet door andere eenheden, over het vereiste kennis- en competentieniveau beschikt om haar taken tot een goed einde te brengen, waarbij rekening gehouden wordt met de structuur van de organisatie, de omvang van de organisatie, de aard, de reikwijdte en de complexiteit van haar activiteiten.


Een persoon met basiskennis...

 • Kent de hoofdlijnen
 • Weet wat er speelt binnen de verschillende deskundigheidsgebieden en kent de betreffende begrippen
 • Kan onafhankelijk optreden in de besluitvorming
 • Kan actief deelnemen aan de gedachtewisseling en oordeelsvorming voorafgaand aan een besluit rekening houdend met een evenwichtige belangenafweging
 • Kan afwijkingen van eerder beleidsbeslissingen vroegtijdig detecteren en signaleren dat er iets aan de hand is.

Een persoon met een gevorderd kennis...

 • Heeft een doorgedreven kennis op gebied van één of meerdere deskundigheidsgebieden
 • Kent het volledige begrippenkader binnen één of meerdere deskundigheidsgebieden en volgt de actuele ontwikkelingen binnen deze domeinen;
 • Doorziet de onderlinge samenhang van de verschillende deskundigheidsgebieden;
 • Treedt onafhankelijk op en levert actief een inhoudelijke bijdrage aan de besluitvorming rekening houdend met een evenwichtige belangenafweging
 • Begrijpt de uitleg van (externe) specialisten en stakeholders en is voor hen een actieve gesprekspartner
 • Begrijpt de uitleg van (externe) specialisten en stakeholders en is voor hen een actieve gesprekspartner
 • Onderhoudt zich met externe specialisten over resultaten, afwijkingen en bijstellingen

Een persoon met een expertenkennis…

 • Heeft gezaghebbende kennis en concrete langjarige werkervaring in het betreffende vakgebied
 • Houdt ontwikkelingen bij en draagt via zijn of haar netwerk actief bij aan de verdere ontwikkeling van betreffend vakgebied
 • Signaleert veranderingen en trends
 • Vervult een voortrekkers- en coaching rol en deelt actief kennis en inzichten ten behoeve van de raad van bestuur
 • Kan een beleidsvisie formuleren en wijst op de samenhang met andere deskundigheidsgebieden
 • Levert een significante bijdrage aan de raad van bestuur
 • Garandeert onafhankelijk optreden van de raad van bestuur en stimuleert een actieve bijdrage van alle leden aan de besluitvorming rekening houdend met een evenwichtige belangenafweging.
De individuele en collectieve rapporten
De resultaten van jouw Fit-O-Meter-test worden in 2 aparte rapporten opgeslagen: een individueel rapport evenals een geaggregeerd rapport waarin het collectieve resultaat van de IBP is samengevat. Deze twee rapporten zullen altijd toegankelijk zijn via de ontvangstpagina (home page) van de gebruiker.

Individueel rapport
Het individuele rapport is beschikbaar vanaf het moment dat een gebruiker de test geheel heeft beëindigd, namelijk alle modules. Dit rapport geeft de score per module en de globale score per test. Een historiek van de individuele rapporten wordt eveneens aangemaakt, zodat de gebruiker zijn vooruitgang kan volgen.
Het individuele rapport en de resultaten ervan zijn strikt vertrouwelijk. Enkel de gebruiker heeft toegang tot zijn persoonlijke resultaten. Noch PensioPlus, de IBP noch andere gebruikers aangesloten tot de IBP hebben toegang tot de individuele gegevens.
De vergelijkende analyse (benchmark), met het gemiddelde resultaat van de andere leden van de IBP en die van de markt, is slechts beschikbaar als het verslag is opgemaakt (zie hieronder). Het verslag omvat altijd de grafieken die van toepassing zijn op de gevolgde modules. Indien een gebruiker ervoor kiest om bepaalde modules over te slaan zullen deze niet in het rapport opgenomen zijn.

Geaggregeerd rapport
Het geaggregeerd rapport geeft een overzicht van de score per module evenals het resultaat van de globale score van de test op collectief niveau, oftewel voor de IBP in haar geheel. Het geaggregeerd rapport is beschikbaar vanaf het moment dat de helft + 1 van het volledige aantal leden van de IBP de test hebben afgelegd (bijvoorbeeld indien een IBP is samengesteld uit 6 leden, zal het rapport beschikbaar zijn vanaf het moment dat 4 personen de test hebben beëindigd). Deze beperking is ingevoerd om te voorkomen dat het mogelijk is om na te gaan de personen te identificeren aan wie de resultaten toebehoren.
Het geaggregeerd rapport en de resultaten die het bevat zijn strikt vertrouwelijk. Enkel de IBP, de aangeslotenen en de contactpersoon van de IBP hebben toegang tot het geaggregeerd rapport. De resultaten van het rapport zijn anoniem en kunnen niet individueel worden gemaakt. PensioPlus heeft in geen enkel geval toegang tot die gegevens. Het geaggregeerd rapport kan eveneens vergeleken worden met het gemiddelde van de marktresultaten.
Fee
De deelname aan de Fit-O-Meter is gratis. Volgens de gebruiksvoorwaarden behoudt PensioPlus zich echter het recht voor om de toegang tot de Fit-O-Meter later volledig of gedeeltelijk betalend te maken. In dit verband behoudt PensioPlus zich eveneens het recht om een onderscheid te maken tussen de IBP’s die lid zijn van PensioPlus en de IBP’s die geen lid zijn van PensioPlus.
Vertrouwelijkheid en gebruiksvoorwaarden
 • PensioPlus heeft op geen enkele manier toegang tot de gegevens.
 • De resultaten van de test worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze Fit-O-Meter.
 • De gegevens die in het kader van de Fit-O-Meter worden verzameld zullen volgens het vertrouwensbeleid van PensioPlus behandeld worden, dat je hier kunt raadplegen.
 • Je kunt de « Gebruiksvoorwaarden » raadplegen.
Kort gezegd
Ontdek alle voordelen van de Fit-O-Meter in één enkele klik .
Hoe kan ik deelnemen aan de Fit-O-Meter?
De procedure is eenvoudig en PensioPlus begeleidt je stap voor stap!

De volgen stappen: :
 • Klik op de link hieronder en sla je gegevens op.
 • Een automatische e-mail wordt verstuurd aan de contactpersoon van de IBP en duidt de te volgen stappen aan door je uit te nodigen om alle gegevens van de IBP en de bestuurders te vervolledigen, en/of na te gaan of ze juist zijn en indien nodig aan te passen.
 • Zodra de benodigde gegevens ontvangen zijn, zal een beveiligde link naar de test via e-mail verstuurd worden naar de betrokken personen van de Fit-O-Meter die aan jouw IBP verbonden zijn.

Klaar? Start! Klik hieronder!
Deze Website maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden. Door op « ACCEPTEREN » te klikken of door verder te gaan met het gebruik van de Website, aanvaardt u het gebruik van cookies in uw webbrowser. Voor meer informatie over ons cookiebeleid en de verschillende soorten cookies die worden gebruikt, klikt u op
Meer informatie
ACCEPTEREN